Parallax eu

Vyšehrad EU

EU - Areál Botanika

Co je to ESF?

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze čtyř strukturálních fondů. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti.

Poslání Evropského sociálního fondu

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Řídící orgán a další partneři

Orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Dalšími partnery realizace jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, Nadace rozvoje občanské společnosti, Magistrát hlavního města Prahy, úřady práce, orgány místní a regionální samosprávy.


OP LZZ - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Název projektu

Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti Vyšehrad 2000, a.s.

Zahájení projektu 08/2010
Ukončení realizace projektu 31/7/2012

Registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00695. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Zahájení projektu: 08/2010Ukončení realizace projektu: 31/7/2012


Loga OP LZZ

www.esfcr.cz/07-13/oplzz/loga-op-lzz?highlightWords=logo


Krátký popis projektu

Podpora z OPLZZ poskytnutá na školení zaměstnanců pomůže rozšířit a prohloubit kvalifikaci jednotlivých skupin zaměstnanců, což přispěje ke zvýšení kvality poskytovaných služeb klientům a tedy ke zvýšení konkurenceschopnosti naší společnosti na cateringovém a gastronomickém trhu.


Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti Vyšehrad 2000 a.s.

Naše společnost zahájila dne 1. 8. 2010 realizaci vlastního vzdělávacího programu pro zaměstnance. Ten byl podpořen celkovou částkou 3.467.807,- Kč. Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti Vyšehrad 2000 a.s. je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00695. Vzdělávací program je naplánován na 2 roky. Ukončení se předpokládá ke dni 31. 7. 2012. Zaměstnanci se budou v rámci zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce školit zejména v kurzech odborných znalostí. Ty jsou zaměřeny převážně na gastronomii a cestovní ruch, dále techniky „soft skills“ a jazykové kurzy z anglického a německého jazyka. Z řad zaměstnanců pak budou dále proškoleni lektoři, kteří se budou věnovat pokračování vzdělávacího programu po ukončení schváleného projektu a zvyšovat tak další kvalifikace našich zaměstnanců.

Kateřina Šeráková
Manažer projektu


Aktualizováno září 2010

V rámci zahájení realizace projektu „Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti Vyšehrad 2000 a.s..“, bylo vypsáno zjednodušené výběrové řízení na školící agenturu na dodávku služeb pro kurzy odborných znalostí, kurzy soft skills a kurzy lektorské činnosti. V návaznosti na úspěšné výběrové řízení bude realizace těchto kurzů zahájena již v roce 2010. V první polovině měsíce října bude pro účastníky kurzů z řad zaměstnancům naší společnosti uspořádán úvodní workshop, na kterém budou seznámeni s celkovým vzdělávacím programem, dále s harmonogramem školení v prvním monitorovacím období. Na pokrytí nákladů spojených s realizací projektu jsme obdrželi první zálohovou platbu ve výši 693 561,00 Kč. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00695.

Kateřina Šeráková
Manažer projektu


Aktualizováno leden 2011

Úspěšně realizováno

Jak jsme vás již informovali, naše společnost úspěšně zahájila „Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti Vyšehrad 2000 a.s..“ Zaměstnanci společnosti se vzdělávají ve třech základních skupinách, kterými jsou kurzy odborných znalostí, kurzy soft skills, kurzy anglického a německého jazyka a také kurzy lektorské činnosti. Z posledně jmenovaných kurzů vzejdou noví firemní školitelé, kteří budou nadále zajišťovat další vzdělávání zaměstnanců po ukončení celého vzdělávacího programu.

V prvním monitorovacím období byly realizovány tyto kurzy odborných znalostí a soft skills:

 • PC - rozšířené
 • PC - obecné
 • Trendy v gastronomii
 • Time management

Celkem bylo realizováno 20 školících dní, ve kterých se zatím proškolilo 78 zaměstnanců naší společnosti v kumulaci. Pro účastníky vzdělávacího programu byly vydány publikace k tématům jednotlivých kurzů. Jazykové kurzy a kurzy lektorské činnosti budou realizovány v dalších částech vzdělávacího programu. Školení a kurzy byly dosud vedeny kvalifikovanými lektory, které zajistil MAG CONSULTING s.r.o., dodavatelská školící agentura. Všichni zaměstnanci hodnotí dle vlastního realizovaného průzkumu celkovou úroveň vzdělávacího programu jako výbornou, velmi kladně hodnotí obsahovou náplň daných témat a v neposlední řadě také velmi profesionální úroveň školitelů a lektorů, praktické ukázky a možnost aktivního zapojení se do průběhu školení.

V dalším monitorovacím období budou realizovány kurzy odborných znalostí (např. Management v oblasti CR, Environmentální aspekty podnikání a turismu, Firemní kultura a etika podnikání…, Marketing v oblasti CR), kurzy soft skills (např. Stress management, Řešení problémů a konfliktů, Komunikační dovednosti, Styk se zákazníkem).

Pro ilustraci probíhajícího školení jsme pro vás připojili i pár fotografií ze školících dní.Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00695.

Kateřina Šeráková
Manažer projektu


Aktualizováno září 2011

Vzdělávací program pro zaměstnance společnosti Vyšehrad 2000 a.s.

Novým monitorovacím období jsme navázali na další kurzy odborných znalostí, které proběhly a byly úspěšně dokončeny.

 • Management v oblasti CR
 • Environmentální aspekty podnikání a turismu
 • Firemní kultura a etika podnikání Marketing v oblasti CR
 • Stress management
 • Řešení problémů a konfliktů
 • Komunikační dovednosti
 • Styk se zákazníkem

Součet všech zaměstnanců proběhlých školení činí 229 školených osob.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00695.


Aktualizováno říjen 2011

Počátkem dalšího monitorovacího období jsme zahájili jazykové kurzy (anglický jazykobecný, anglický jazyk odborný - gastronomie a německý jazyk obecný, německý jazyk odborný - gastronomie). Školitele těchto kurzů nám poskytla fa Ing. Blanka Sodomková.

Projekt, jenž je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR s registračním číslem CZ.1.04/1.1.02/35.00695.

Po dvou monitorovacích obdobích celého programu můžeme konstatovat, že došlo ke zvýšení kvality a standardu našich služeb. Školení v minulém období dopomohla našim zaměstnancům k pohledu na svoji práci jak ze strany podnikatele, tak ze strany klienta – což bylo samozřejmě hlavním cílem. Stávající školení, jež byla právě zahájena, se zaměřují převážně na prohloubení jazykových a odborných znalostí.


NPPCR - Národní program podpory cestovního ruchuNázev projektu

Active & Youth

NPPCR - EDS: 117D712000007, dotaci poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Zahájení projektu: 09/2010
Ukončení realizace projektu: 07/2011


Krátký popis projektu

Hlavním cílem realizace akce je podpora aktivního životního stylu mládeže ve věku 15 – 26 let, což nepřímo přispěje ke zkvalitnění života cílové skupiny i úsporám státního rozpočtu vyvolaným nižší nemocností cílové skupiny. Dalším cílem je posílení domácího cestovního ruchu pomocí rozšíření nabídky pro cílovou skupinu obyvatel středočeského kraje.


OPPK - Operační program Praha Konkurenceschopnost
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTINázev projektu

Inovace technologií v gastronomii

Registrační číslo projektu CZ.2.16/3.3.00/25090. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.

Zahájení projektu 1/10/2010
Ukončení realizace projektu 03/2011

Odkazy

www.prahafondy.eu/cz/oppk/dokumenty.html
www.oppk.cz

Dne 31. 12. 2010 bylo uskutečněno výběrové řízení v rámci projektu OPPK - Inovace technologií v gastronomii "Nákup technologického zařízení pro gastronomickou výrobu a provoz.“  Vítězem tohoto výběrového řízení se stala firma MATTHES gastro, s.r.o., která předala nejvýhodnější nabídku na realizaci projektu.

Krátký popis projektu

Záměrem projektu je pořízení nových moderních výrobních technologií pro cateringové a gastronomické služby. Cílem projektu je zkvalitnění a rozšíření dosavadních výrobních činností společnosti. Projekt povede ke zvýšení podnikatelské činnosti a konkurenceschopnosti společnosti a ke zvýšení inovativnosti současných zavedených systémů. Díky realizaci projektu dojde k modernizaci a zefektivnění výroby, zvýšení pružnosti výrobní kapacity i výrobních možností a v neposlední řadě také k vyšší kvalitě poskytovaných výrobků a služeb, k rozšíření technologického zázemí firmy, k rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům, k úspoře energie a ke zlepšení ekologie.


NPPCR - na kole do Arealu Botanika s celou rodinouNázev projektu

Na kole do Areálu Botanika s celou rodinou

NPPCR - EDS: 117D713003040, dotaci poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Zahájení akce: 05/2013
Ukončení realizace akce: 5/2014


Krátký popis projektu

Hlavním cílem realizace akce je vybudování a rozšíření doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro cyklisty podél cykloturistických tras. Vybudováním odpočívadel, sociálních zařízení, centra služeb, informačních panelů a značek dojde ke zvýšení kvality poskytovaných služeb cyklistům, které v projektu představují především rodiny s dětmi a senioři.

Děkujeme za Vaši zprávu, brzy Vás budeme kontaktovat.